× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – це цілеспрямоване безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для опанування завданнями, які сприяють підвищенню якості управлінської, навчальної, методичної, наукової, інноваційної, творчої та виховної діяльності Університету.

Метою навчання працівників є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов'язків у межах спеціальності.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" і Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. №48.

Працівники навчаються у вищих навчальних закладах, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами.

Навчання працівників здійснюється відповідно до затвердженого Вченою радою плану-графіка за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Сумському державному педагогічному університеті здійснюється за такими видами:

І. Підвищення кваліфікації (курси):

а) «Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес»

Метою курсів є вдосконалення інформатичних компетентностей викладача педагогічного університету, що передбачає формування у нього сучасної бази знань з теорії інформації та інформаційних процесів навколишнього світу, готовності до застосування сучасного технічного і програмного забезпечення у науково-дослідній та професійній діяльності.

Основні завдання курсів:

-     вивчення методів використання інформаційних технологій в науковій, експериментальній, дослідницькій та професійній діяльності викладача;

-     знайомство з сучасними технічними засобами навчання та їх використанням у навчальному процесі;

-     формування та закріплення навичок роботи з сучасними програмними продуктами з метою створення електронних засобів навчального призначення.

б) «Психологія діяльності та особистості викладача вищого навчального закладу» (тренінг-семінар)

Метою тренінгу-семінару «Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи» є підвищення психологічної компетентності викладачів вищого навчального закладу у професійній діяльності.

Мета конкретизується у наступних завданнях:

-     поглиблення знань про психологічні закономірності навчання і виховання студентської молоді;

-     опанування знань про психологічні особливості студентського періоду життя людини;

-     усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

-     поглиблення знань та розвиток професійно-значущих вмінь в сфері педагогічного спілкування з студентами та колегами;

-     усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування;

-     розвиток професійно-значущих якостей особистості викладача ВНЗ.

З 2015-2016 навчального року в Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка починають діяти нові форми підвищення кваліфікації (курси):

в) «Культура наукової української мови» (семінар-практикум)

Мета: розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів наукової, науково-методичної діяльності, сприяти вдосконаленню мовнокомунікативної, текстової, жанрової, стилістичної, термінологічної, лексикографічної компетентностей.

Завдання:

-      поглибити знання про науковий стиль української мови; розширити уявлення про мовні засоби наукового тексту, розвинути потребу в нормативному вживанні засобів наукової мови;

-      опанувати технології роботи з науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно-стилістичного аналізу наукового тексту;

-      виховувати мовний смак і мовне чуття наукового слова.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачам важливо знати :

-          специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю, стильові ознаки української наукової мови;

-          правила побудови і культури читання наукового тексту;

-          мовні засоби організації наукової інформації в наукових текстах різних підстилів і різних рівнів складності; обов'язкові вимоги до оформлення посилань, цитат;

-          композиційно–логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.

г) «Англійська мова» (семінар)

Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування необхідної комунікативної компетентності в сферах професійного та ситуаційного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, що обумовлена професійними потребами на рівні незалежного користувача.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Англійська мова» є набуття мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань, а також формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен

знати: граматичний та лексичний матеріал з англійської мови у зазначеному обсязі.

вміти: спілкуватись в академічному й професійному оточенні, що повинно проявлятися в різних типах мовленнєвої поведінки.

д) «Філософія науки»

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія науки» є забезпечення глибокого засвоєння загальної проблематики філософії науки з метою формування здібностей критичної рефлексії власної науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія науки» є:

     розкрити сутність предмета «Філософія науки»;

     засвоїти історію та логіку розвитку наукового знання в широкому соціокультурному контексті;

     показати глобальні тенденції зміни наукової картини світу, типів наукової раціональності, системи цінностей, на які орієнтуються вчені;

     проаналізувати основні світоглядні та методологічні проблеми, що виникають в науці на сучасному етапі її розвитку та отримати уявлення про тенденції історичного розвитку науки;

     схарактеризувати евристичний потенціал сучасних високих наукомістких технологій, проаналізувати їх вплив на основні сфери життєдіяльності планетарної цивілізації;

     розкрити зміст філософських та світоглядних проблем, що виникають в результаті практичного застосування NBIC-технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни треба

знати:

          історію та логіку розвитку наукового знання;

          тенденції зміни наукової картини світу, типів наукової раціональності;

          системи цінностей, на які орієнтуються вчені;

          провідні світоглядні та методологічні проблеми науки на сучасному етапі її розвитку;

     тенденції розвитку науки та сучасних високих наукомістких технологій;

     евристичний потенціал сучасних високих наукомістких технологій, їх вплив на основні сфери життєдіяльності планетарної цивілізації;

     зміст філософських та світоглядних проблем, що виникають в результаті практичного застосування NBIC-технологій.

вміти:

– критично аналізувати сучасні реалії та перспективи розвитку науки та сучасних високих технологій;

     застосовувати набуті знання при аналізі найскладніших і найрізноманітніших проблем сьогодення, а також у процесі їх розв’язання.

ІІ. Стажування.

Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки стосовно виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високоякісному рівні в межах певної спеціальності.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 248 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.