× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Stativka V I 1798705447 ccb78 1103879747Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання – один із найбільш потужних підрозділів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, що входить до складу факультету іноземної та слов’янської філології.

Кафедру було створено у 2009 році шляхом об’єднання кафедр загального та російського мовознавства і зарубіжної літератури. Наприкінці 2014 року назву кафедри було змінено на теперішню.

Нині на кафедрі працюють 9 штатних викладачів: 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів, 1 викладач. Це переважно випускники нашого навчального закладу, які захистили дисертації й успішно провадять навчальну, методичну, наукову й організаційну роботу.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України Статівка Валентина Іванівна. Вона захистила докторську дисертацію «Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів 5 – 9 класів у процесі підготовки та створення текстів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (російська мова). Основні результати науково-методичної діяльності професора В. І. Статівки висвітлені у 110 працях, серед яких – монографія «Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности» (2004), «Російська мова : програма для 5 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання» (2005, гриф МОН України), підручники з російської мови для 6 – 9 (2006, 2008, 2009 роки, гриф МОН України) і 1 – 3 класів (2012 – 2013 роки), методичні посібники «Русская речь. 5класс» (2005), «Русская речь. 6класс» (2006) тощо.Підручники, створені професором В. І. Статівкою, впродовж 2006 – 2009 років стали переможцями Всеукраїнського конкурсу, отримали гриф МОН України, видані накладом у 60 – 70 тисяч примірників і використовуються у школах України.

Професор В. І. Статівка опонує на захистах докторських і кандидатських дисертацій, здійснює рецензування авторефератів дисертацій, є експертом акредитаційної комісії МОН України, очільником конкурсних комісій різних рівнів,  входить до складу редколегії журналу «Русская словесность в школах Украины», бере участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, активно пропагує науково-методичні ідеї серед учителів. Її працю відзначено нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2008) і «Василь Сухомлинський» (2014), почесними грамотами МОН України та Національної академії педагогічних наук України тощо.

Під керівництвом професора В. І. Статівки успішно захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (російська мова) Л. В. Біденко («Формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх вчителів російської мови засобами інформаційних технологій», 2012), О. І. Самонова («Формування стилістичних умінь учнів 5 – 8 класів у процесі вивчення словосполучення», 2013). Продовжують роботу над кандидатськими дисертаціями Т. В. Сидоренко («Методика формування інтелектуально-мовленнєвих умінь учнів 5 – 6 класів у процесі вивчення лексикології») і Т. В. Мовчан («Формування науково-дослідницької компетентності іноземних студентів-філологів»).

Кафедрою російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання було започатковано квітневий Всеукраїнський методичний семінар для вчителів російської мови та зарубіжної літератури «Слобожанська весна: методичні пошуки і знахідки». Семінар мав на меті підвищення методичної компетентності вчителів і поширення передового професійного досвіду серед викладачів Слобожанщини. З року в рік він розширював свої географічні межі, змінював форми, набував визнання в Україні як дієвий шлях підвищення фахової майстерності, тому постала необхідність проведення міжнародного наукового заходу за участю науковців і вчителів. І вже 3 – 5 квітня 2014 року було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Професійна підготовка студентів-філологів у контексті поліпарадигмального наукового знання».

19 квітня 2017 р. за підтримки філологічного факультету Білоруського державного університету й Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради відбулася чергова міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін». Титульна проблема заходу визначила коло нагальних питань сучасної філології та фахових методик, запропонованих до розгляду, а саме: інформаційно-комунікативні технології як засіб формування мовного естетичного ідеалу; авторський ідіостиль навчальної книги як зразок елітної мовленнєвої культури; література як чинник формування мовного естетичного ідеалу; культура мовлення як базова складова професійної компетентності вчителя; формування культуромовної особистості іноземних студентів у процесі засвоєння навчальних дисциплін. У межах конференції традиційно відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Слобожанська весна: методичні пошуки і знахідки», під час якого було організовано круглий стіл для вчителів і науковців щодо сучасного підручникотворення.

Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання є співорганізатором й інших наукових заходів різного рівня для науковців, викладачів, учителів, студентів і школярів, які проводяться на базі СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Усі викладачі кафедри впродовж останніх 5 років підвищили свою кваліфікацію. Базами для підвищення кваліфікації стали: Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (кафедра світової літератури); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (кафедра психології); Сумський державний університет (кафедра журналістики та філології); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (кафедра російської мови).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Викладачі кафедри забезпечують викладання фахових навчальних дисциплін за освітніми рівнями «Бакалавр» і «Магістр» для студентів спеціальності 014 Середня освіта – за предметними спеціалізаціями 014.01 Українська мова і література, 014.02 Мова і література (російська, англійська, німецька, французька), 6.020303 Філологія* Мова і література (російська, англійська, німецька, французька), українська мова і література.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри працюють над колективною науково-дослідною темою «Методика викладання філологічних дисциплін у системі загальної та вищої освіти» (керівник – доктор педагогічних наук, професор В. І. Статівка, номер державної реєстрації 0116U005861).

З 2014 року при кафедрі функціонує наукова школа доктора педагогічних наук, професора В. І. Статівки з методики дослідження та викладання лінгвістичних дисциплін в умовах поліпарадигмального наукового знання.

У 2016 році при кафедрі започатковано підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво, російська мова, фізика).

ОСНОВНІ НАУКОВІ Й МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ (2004 – 2017)

 • Стативка В. И. Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности : монография. – Сумы : Редакционно-издательский отдел СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2004. У монографії описано сучасні підходи до формування мовленнєвої та комунікативної компетенції школярів у процесі підготовки та створення текстів. Центральне місце відведено висвітленню сутності взаємозв’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності: розглянуто психолого-педагогічні, методичні та лінгвістичні засади формування вмінь мовленнєвої діяльності учнів; з’ясовано специфіку пізнавальних і практичних методів, що їх застосовують в умовах взаємозв’язаного навчання; подано результати дослідження, що дозволяють висновувати про ефективність зазначеного підходу.
 • П’ятаченко С. В. До народних джерел Сумщини. – Суми : МакДен, 2004. Видання складається з двох частин: навчального посібника і хрестоматії. Навчальний посібник знайомить із етапами становлення фольклористики на Сумщині та розповідає про внесок у цю науку П. Куліша, М. Маркевича, П. Литвинової-Бартош, О. Потебні, І. Манжури та ін. У хрестоматії вміщено фольклорні записи з теренів Сумщини, здійснені у ХІХ і ХХ століттях; також до неї ввійшли сучасні записи, зроблені у 2004 році учасниками фольклорної експедиції під керівництвом автора цього посібника.
 • П’ятаченко С. В. Фольклористична діяльність Павла Гнідича : монографія. – Суми : МакДен, 2004. У виданні вперше здійснено спробу системного аналізу наукового доробку українського фольклориста, етнографа і педагога Павла Олександровича Гнідича (1884 – 1919), вперше подано біографію вченого, з’ясовано його світоглядні переконання і методологічні засади діяльності.
 • Медвідь Н. О. Українська література у взаємозв’язках із зарубіжною літературою : навч.-метод. посібник для вчителів і студентів-філологів. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2005. У посібнику розглядаються питання взаємозв’язків української та зарубіжної літератури, простежуються подібності й відмінності художніх творів на різних рівнях, висвітлюються погляди автора на організацію компаративного підходу до сучасної філологічної освіти.
 • Російська мова : програма для 5 – 12 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навч. / Н. Г. Озерова, Г. О. Михайловська, Л. В. Давидюк, В. І. Статівка, К. І. Бикова. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2005.
 • Тестовые и контрольные задания по современному русскому языку. Ч. III: Синтаксис, пунктуация : учеб. пособие для студ. филол. ф-тов / авт. : Пахненко И.И., Силка А. А., Телетова С.  Г. и др. ; под ред. Л. Б. Фоминой. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2005. У збірнику вміщено багатий мовний матеріал у вигляді тестів різної складності з усіх тем курсу синтаксису і пунктуації, що сприяє індивідуалізації навчання й урізноманітненню його форм.
 • Каменська І. В. Українська інтимна лірика 20 – 30-х років ХХ століття. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2006. У хрестоматії-посібнику зібрано зразки української інтимної лірики 20 – 30-х років ХХ століття. Подано довідковий матеріал про поетів, а також завдання, відповіді на які потребують зосередженого і вдумливого прочитання поезій.
 • Пахненко И. И. Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения (Руководство к самостоятельному изучению курса) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. спец. «Начальное обучение». – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. Посібник містить матеріал, що забезпечує пізнавально-практичну діяльність студентів: теоретичну інформацію, систему завдань для самостійної роботи, перелік наукових джерел до кожної теми, завдання і рекомендації щодо виконання контрольної роботи, екзаменаційні питання, а також додаток, що включає  нормативні документи, статті із спеціалізованої періодики, фрагменти посібників.
 • Абрамов І. З історії та культури селища Вороніж : фольклорно-етнографічні та краєзнавчі нариси / упор., передм., прим. С. В. П’ятаченка. – Суми : МакДен, 2007. До книги ввійшли найбільш визначні фольклорно-етнографічні та краєзнавчі статті й нариси І. С. Абрамова (1874 – 1960), які він друкував упродовж життя в періодичних виданнях. Ці твори присвячені дослідженню народної культури та історії його рідного селища Вороніж Шосткинського району Сумської області.
 • Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців : у 2 кн. : зб. матеріалів / упор., передм., прим. С. В. П’ятаченка. – Суми : МакДен, 2008. Збірник містить спогади очевидців голодоморів 1932 – 1933 і 1946 – 1947 років на Сумщині, зібрані учнівською і студентською молоддю, а також їх педагогами в рамках проекту «Голодомор у пам’яті народу».
 • Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (теорія і практика) : навч.-метод. посібник для вчителів та студентів-філологів. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. У посібнику подано методичні матеріали, пов’язані з вивченням зарубіжної літератури різних періодів, схарактеризовано найбільш показові мистецькі явища і тенденції, розглянуто художні особливості творчості окремих письменників.
 • Виды лингвистического анализа в образцах и комментариях : учеб. пособие / авт. кол. : Волкова О. Н., Евграфова А. А., Конёк О. П., Монжалей Т. К., Пахненко И. И., Силка А. А., Стативка В. И., Телетова С. Г. и др. ; под ред. А. А. Силки. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Сумы : Университетская книга, 2009. Посібник присвячено різним видам аналізу мовних одиниць усіх рівнів. Крім уніфікованих схем, у ньому вміщено зразки відповідного розбору і науково-методичні коментарі складних випадків аналізу.
 • Курсовая работа по русской литературе XIX века : метод. рекомендации / сост. В. В. Милованова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. У збірнику подано теми курсових робіт, що передбачають дослідження творчості письменників у цілому, окремих творів і компаративний аналіз. До кожної з тем запропоновано методичні вказівки та список літератури.
 • Пахненко И. И. Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения (тестовые и индивидуальные учебно-исследовательские задания) : учеб. пособие. – Сумы : Университетская книга, 2010. Посібник містить тестові завдання з усіх розділів курсу. Різноманітність тестів за формою постановки завдання і за характером матеріалу дозволяє використовувати їх не тільки для контролю, але й під час вивчення певних тем курсу.
 • Курсова робота із зарубіжної літератури : метод. рекомендації / укл. І. В. Каменська, В. В. Мілованова, З. В. Савченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. У виданні подано докладні вказівки до виконання курсових досліджень, що включають орієнтовні плани, методичні поради та вихідний перелік літератури для опрацювання.
 • Мілованова В. В. Сучасна зарубіжна література (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : навч. посібник. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. У посібнику аналізуються численні тенденції розвитку світового літературного процесу помежів’я ХХ – ХХІ століть на прикладі творчості визначних представників літератури Франції, Великобританії, Чехії, Італії, Сербії, Німеччини тощо.
 • Савченко З. В. Педагогічна практика зі світової літератури : навч.-метод. посібник. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. До посібника включено теоретичні матеріали та практичні поради з питань викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах. Автором викладено загальні положення про педагогічну практику зі світової літератури, подано класифікацію традиційних та інноваційних видів аналізу художніх творів, розглянуто факультативні заняття як форму виявлення та реалізації дослідницько-творчих здібностей школярів.
 • Медвідь Н. О. Літературні паралелі на уроках української та зарубіжної літератури : навч.-метод. посібник для вчителів та студентів-філологів. Вип. І. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. У даному посібнику порівняльне вивчення творів української та зарубіжної літератури організовується за принципом зіставлення «свого» й «іншого». У такий спосіб активізується пізнавально-пошукова робота учнів, які набувають навичок аналізу художніх творів.
 • Пахненко И. И. Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей школе. Теория. Практикум : учеб. пособие для студ. пед. вузов. – Сумы : Университетская книга, 2017. – 305 с. У посібнику висвітлено актуальні питання методики викладання лінгвістичних дисциплін у вищих навчальних закладах з урахуванням традиційних настанов і нових тенденцій у фаховій лінгвістичній освіті. Видання адресовано магістрантам, аспірантам, викладачам філологічних факультетів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: факультет іноземної та слов’янської філології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Телефон: (0542) 68-59-08 – деканат факультету іноземної та слов’янської філології.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 264 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.