× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

ShkolyarenkoШколяренко Віра Іванівна

завідувач кафедри германської філології,

доктор філологічних наук, професор

 

 

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра германської філології створена у 1990 року на базі кафедри англійської мови Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка.

Склад кафедри

У складі кафедри 1 доктор філологічних наук, професор Школяренко В.І., 5 доцентів, кандидатів філологічних наук: Коваленко А.М., Алексенко С.Ф., Багацька О.В., Буренко Т.М., Козлова В.В.; кандидат педагогічних наук, доцент – Подосиннікова Г.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач – Дука М. В., кандидат філологічних наук, старший викладач – Оробінська Р.В., старший викладач – Балаценко Л.М.; 2 викладачі: Докашенко Т.В., Шевцова Н.О.

IMG 3291 31270 1352958383 

На фото колектив кафедри (2019 р.)

Aleksenko 705813010 Алексенко Світлана Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: практика усного та писемного англійського мовлення, організація та методика науково-дослідної роботи, методологія і організація лінгвістичних досліджень, соціальні аспекти перекладу.

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, фоностилістика, прагмалінгвістика, лінгвокультурологія.

Основні публікації за останні 3 роки

bagacka 195903098 Багацька Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: інтерпретація художнього тексту, когнітивна лінгвістика, практика усного та писемного мовлення, теорія і практика художнього перекладу.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, лінгвокультурологія, сучасні підходи до інтерпретації художнього тексту.

Основні публікації за останні 3 роки

kovalenko Коваленко Андрій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: теоретична граматика, комунікативно-прагматичний аспект вивчення мови, комунікативно-прагматична парадигма сучасних лінгвістичних досліджень.

Коло наукових інтересів: лінгвоконцептологія, проблеми сучасної дискурсології, прагмалінгвістика.

Основні публікації за останні 3 роки

balacenko 1334571893 Балаценко Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри германської філології.

Основні фахові курси: методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, спецкурс з практики усного та писемного мовлення.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов і культур, сучасні технології формування англомовної компетентності студентів-філологів, засоби підвищення мотивації вивчення іноземних мов.

Основні публікації за останні 3 роки

   
01 b7721 1867659562 Подосиннікова Ганна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, методика викладання іноземних мов у вищій школі, практика усного та писемного мовлення.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, лінгводидактика, лінгвокультурологія, сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів, розвиток навчальної автономії засобами іноземної мови.

Основні публікації за останні 3 роки

IMG 3292 0afd8 1208508564 Буренко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, теоретична граматика, теоретичний курс іноземної мови.

Коло наукових інтересів: проблеми сучасної дискурсології, прагмалінгвістика, гендерні дослідження.

Основні публікації за останні 3 роки

kozlova 599837264 Козлова Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: стилістика англійської мови, практика усного та писемного англійського мовлення, основи наукових досліджень, міжкультурна комунікація.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми сучасної дискурсології, прагмалінгвістика, невербальна комунікація.

Основні публікації за останні 3 роки

duka 184795428 Дука Марія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: спецкурс з літератури країн основної мови, методика викладання перекладу у вищій школі.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності, лінгвокультурологія, література Великої Британії та США, теорія та практика перекладу, методика викладання перекладу у вищій мовній школі.

Основні публікації за останні 3 роки

IMG 3293 2f954 153785663 Оробінська Руслана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення (німецька мова), лінгвокультурологія, історія мови, спецкурс з літератури країни основної мови, теоретична граматика.

Коло наукових інтересів: синтаксис німецького діалогічного мовлення, лінгвокультурологія німецької мови.

Основні публікації за останні 3 роки

IMG 3296 7596d 2031380318 Шевцова Наталія Олександрівна – викладач кафедри германської філології.

Основні фахові курси: методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, друга іноземна мова (німецька), практичний курс другої іноземної мови (німецька).

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів, розвиток навчальної автономії засобами іноземної мови.

Основні публікації за останні 3 роки

 

Науковий напрямок

Кафедра германської філології працює над колективною темою: «Взаємодія одиниць різних рівнів у системі мови та мовлення: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти».

Основними напрямками наукових інтересів викладачів кафедри є: діахронічна фразеологія (проф. Школяренко В.І.), соціальні аспекти мови і мовлення (доц. Алексенко С.Ф.,), когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць (доц. Коваленко А.М., Багацька О.В., доц. Буренко Т. М.), інноваційні методи навчання іноземних мов і культур (доц. Подосиннікова Г.І., ст.викл. Дука М. В., ст. викладач Балаценко Л.М., викладач Шевцова Н.О.), література Великої Британії та США (ст.викл. Дука М.В.), структурно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти вивчення мови і мовлення (доц. Козлова В.В., ст. викл. Оробінська Р.В.), когнітивно-прагматичні характеристики мовленнєвих актів (Буренко Т.М.).

Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: практика усного та писемного мовлення (англійська), практика усного та писемного мовлення (німецька), література німецькомовних країн, література Великобританії і США, лінгвокультурологія, теоретична граматика, стилістика, лексикологія, лінгвокраїнознавство, інтерпретація тексту, методика викладання іноземних мов, організація та методика науково-дослідної роботи, методологія і організація лінгвістичних досліджень, соціальні аспекти перекладу, когнітивна лінгвістика, теорія і практика художнього перекладу, методика викладання перекладу у вищій школі, основи наукових досліджень, міжкультурна комунікація.

Науково-дослідна і науково-методична робота

Протягом останніх 5 років викладачами кафедри германської філології було захищено 3 кандидатських дисертації (Дука М.В., Козлова В.В., Оробінська Р.В.).

Професорсько-викладацький склад кафедри має вагомий науковий і навчально-методичний доробок. За останні п’ять років співробітниками кафедри германської філології опубліковано 1 одноосібну монографію, розділи в 3 колективних монографіях, 14 навчально-методичних посібників, 7 навчально-методичних рекомендацій 52 статті у фахових збірках,  взято участь у більш як у 100 Міжнародних, Всеукраїнських конференціях, симпозіумах, з’їздах.

Кафедра германської філології творчо поєднує навчально-виховну роботу з науково-дослідницькою. При кафедрі германської філології працюють дві науково-дослідні лабораторії: Проблемна науково-дослідна лабораторія «Синхронічне та діахронічне дослідження різнорівневих одиниць німецької мови: лінгвокультурологічний і соціолінгвістичний аспекти» керівник доктор філологічних наук, професор Школяренко В.І. та Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторії сучасних технологій навчання іноземних мов і куль-тур керівник кандидат філологічних наук, доцент Подосиннікова Г.І. Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур об'єднує науковців Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Ряд викладачів кафедри германської філології пройшли стажування у вузах за кордоном: професор Школяренко В.І. (Німеччина), доцент Алексенко С.Ф. (Китай), доцент Багацька О.В. (Китай), доцент Козлова В.В. (Китай).

Кафедра германської філології здійснює навчально-виховну роботу і у позанавчальний час. Так, на крім двох лабораторій на кафедрі функціонують проблемні групи та наукові гуртки: «Актуальні питання германської фразеології – керівник д.ф.н., проф. Школяренко В.І.; «Англомовний художній дискурс у лінгвокогнітивному висвітленні» - керівник к.ф.н., доц Багацька О.В.; «Функціонування мовних одиниць граматичної та лексичної систем: комунікативно-прагматичний та лінгвокогнітивний аспект»  –  керівник к.ф.н., доц. Коваленко А.М.; Студентська наукова лабораторія «Методика навчання іноземних мов і культур» – керівник к.п.н., доц. Подосиннікова Г.І.; «Структурно-семантичні та прагматичні аспекти дослідження дискурсу» – керівник  к.ф.н., доц. Козлова В.В.; «Організація та забезпечення навчання іноземної мови у ЗНЗ» – керівник  викл. Шевцова Н.О.; «Лексико-граматичні особливості сучасної німецької мови» – керівник к.ф.н., ст. викладач Оробінська Р.В.

Викладацький склад кафедри германської філології активно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, які беруть участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях для студентів, магістрантів та аспірантів, різноманітних конкурсах, олімпіадах. Під керівництвом викладачів кафедри студенти як беруть участь, так і самі проводять різноманітні семінари, майстер-класи, ворк-шопи.

Навчальні посібники

Професорсько-викладацький склад кафедри має вагомий науковий і навчально-методичний доробок. За останні п’ять років співробітниками кафедри германської філології опубліковано 3 колективні монографії, 74 наукові статі, 6 навчально-методичних рекомендації та 13 навчально-методичних посібників,  взято участь в більш як у 100 Міжнародних, Всеукраїнських конференціях, симпозіумах, з’їздах.

Монографії

 1. Shkolyarenko V.I. Entwicklungstendenzen des phraseologischen Bestandes der deutschen Sprache im XVIII.-XXI. Jahrhundert: Monographie. – Sumy: Staatliche Pädagogische Makarenko-Universität Sumy, 2018. 326 S.

Колективні монографії

 1. Багацька О.В., Коваленко А.М. ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ РІВНОВАГА (на матеріалі англійської мови) // НАВЧАТИ ВЧИТИСЯ ПЕРЕКЛАДУ (монографія за загальною редакцією доктора філологічних наук, професор С.О.Швачко). – Суми:СумДУ, 2015. – С. 57-64.
 2. Багацька О.В. НАРАТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПТУ РІВНОВАГА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ // Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др. ; под. ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. − 632 с. – (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»).

Навчальні посібники

 1. Багацька О.В., Коваленко А.М. THE OUTLINE OF LITERARY TEXT INTERPRETATION IN THEORY AND PRACTICE . – 2017. – 285 с. (НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВЧЕНОЮ РАДОЮ СумДПУ імені А.С.МАКАРЕНКА).
 2. Балаценко Л.М. Global Issues = Глобальні проблеми: навч. посіб. для студ. старших курсів відділень іноземних мов / Л.М. Балаценко, Г.І. Подосиннікова. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 216 с.
 3. Балаценко Л.М. Готуємося до ЗНО з англійської мови: збірн. вправ для старшокласн., які готуються до ЗНО з англ. мови / Л.М. Балаценко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 92 с.
 4. Controversial Issues: Forming Communicative Competence Through Project Work = Суперечливі проблеми: формування комунікативної компетентності засобами проектної роботи: [навч.посібник для магістр. І студ.старших курсів університетів] / Ю.Г.Безвін, Г.І.Подосиннікова / за ред. Г.І.Подосиннікової. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – 164 с.
 5. Денісова Д.Д. Develop Your Taste For Listening (Juniors). Полюби аудіювання (для студентів третього курсу) : навч.посібн.для самостійної роботи з аудіювання / Д.Д. Денісова – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 152 с.
 6. Дука М.В. How to Read Non-verbal Signals in Fiction (тексти та завдання для домашнього читання): Навчально-методичний посібник для студентів мовних спеціальностей (англійською мовою). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 144 с.
 7. Дука М.В. How to Read Non-verbal Signals in Fiction (тексти та завдання для домашнього читання): Навчально-методич-ний посібник / М. В. Дука. –  2-ге вид., стер. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2018. 144 с.
 8. Дука М. В., Маслій Д. В. The Best American Legends for Young Readers = [Найкращі американські легенди для молодших читачів] : навч. посіб. для учнів 4-5 класів (рівень стандарту) / 5-6 класів (профільний рівень) (англійською мовою). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 96 с.
 9. Коваленко А.М. Практикум з граматики англійської мови. Частина І: навчальний посібник / Н.Л. Голубкова, А.М. Коваленко, Л.А. Спаська; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. - Суми: [Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2014. – 142 с.
 10. Коваленко А.М. Практикум з граматики англійської мови. Частина ІІ: навчальний посібник / Н.Л. Голубкова, А.М. Коваленко, Л.А. Спаська; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. - Суми: [Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2015. – 158 с.
 11. Коваленко А.М. Розвиваємо навички роботи з газетою: навчальний посібник / Н.Л. Голубкова, А.М. Коваленко, О.А. Свердленко, Л.А. Спаська; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. - Суми: [Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2016. – 116 с.
 12. Коваленко А.М. Практикум з граматики англійської мови: навчальний посібник / Н.Л. Голубкова, А.М.Коваленко, О.А. Свердленко; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. - Суми: [Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2017. – 162 с.
 13. Голубкова Н.Л., Коваленко А.М., Свердленко О.А. Основи англійського речення. Навч.посібник англійською мовою. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – 192 с.
 14. Козлова В.В. Improving Language Skills (Вдосконалюємо мовленнєві вміння): Навчальний посібник зі спецкурсу з практики усного та писемного англійського мовлення для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов / В.В. Козлова. – Суми: Вид-во СумДПУ імені A.C. Макаренка, 2015. – 112 с.

Контактна адреса

40002, м. Суми, вул. Роменська 87.

Телефон: 68-59-09, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 181 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.